Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

oferta pracy

 

Psychologa

PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNY W SZCZECINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI

 

 

Stanowisko:                             Psycholog w wymiarze 1 etatu

Jednostka Organizacyjna:         Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie

                                               ul. Starzyńskiego 3-4 Szczecin 

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka,
 • udział w doborze rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego, diagnozy psychologicznej kandydatów, szkoleń oraz kwalifikacji,
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom, które przysposobiły dziecko oraz rodzinom naturalnym, w tym sygnalizującym zamiar pozostawienia dziecka,
 • prowadzenie poradnictwa i terapii, w tym terapii rodzinnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodzin adopcyjnych i dzieci, w szczególności dotyczące problemów wychowawczych i związanych z rozwojem dziecka,
 • udzielanie kandydatom do przysposobienia dziecka informacji o procedurze, wymaganych dokumentach, pomoc w sporządzaniu właściwych wniosków,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym w szczególności z sądami opiekuńczymi, instytucjami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • opiniowanie i diagnozowanie spraw zleconych przez Sądy Rodzinne,
 • promowanie idei adopcji w tym pozyskiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka
 • planowanie, monitoring i sprawozdawczość z realizacji zadań,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw i ich archiwizowanie.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub na dowolnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
 • co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • niekaralność, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełnia władzy rodzicielskiej
  (władza rodzicielska nie może być odebrana, zawieszona ani ograniczona),
 • umiejętność posługiwania się narzędziami badawczymi,
 • umiejętność sporządzania opinii, pism i innych dokumentów urzędowych,
 • wysoki poziom zaangażowania i rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania,

umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 1. Dodatkowe wymagania ( pożądane)

 

 • Ukończone kursy lub szkolenia z zakresu:

- pieczy zastępczej,

- diagnozy i pomocy psychologicznej,

- terapii psychologicznej,

- metod pracy z dzieckiem i rodziną.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana głównie

w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, przy komputerze
oraz dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji

i sporadycznie na zewnątrz. Praca związana z wyjazdami służbowymi.

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie
do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: (imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe np. telefon lub adres e-mail, wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia),
 • oświadczenie kandydata, że wypełnia /nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie została odebrana mu zawieszona lub ograniczona władza rodzicielska,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Psycholog” należy składać

w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie POA (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: na adres: Publiczny Ośrodek Adopcyjny ul. Teofila Starzyńskiego 3-4 70-506 Szczecin.

w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do POA w Szczecinie).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/4253-660

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

LInk: http://poa.szczecin.rbip.wzp.pl/artykul/oferta-pracy

 

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©