Image Alt

Adopcja

  >  Adopcja

Adopcja

Jest to jedna z najlepszych form zastąpienia dziecku osieroconemu rodziny biologicznej.

W Polsce nad przebiegiem procesu adopcji czuwają ośrodki adopcyjne.

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie oddział Szczecinie mieści się przy ul. Starzyńskiego 3-4 i zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno – psychologiczną.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej głównym zadaniem Ośrodka Adopcyjnego jest dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.

Procedura adopcyjna

Procedura adopcyjna składa się z następujących etapów:
1. Złożenie do Ośrodka:

 • podania, w którym zawarte będą m. in.: dane kandydatów, dokładny adres, kontakt telefoniczny i e-mailowy, krótka motywacja decyzji o adopcji,
 • życiorysów poszerzonych o informacje dotyczące rodziny pochodzenia,
 • oryginału aktualnego aktu małżeństwa (w przypadku osoby samotnej aktu urodzenia),
 • kopii wyroku rozwodowego wraz z jego sentencją (w przypadku kolejnego związku któregoś z małżonków),
 • zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu
 • zaświadczenia o zameldowaniu oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia niezbędnego do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  (lekarz musi wiedzieć, w jakim celu wydaje zaświadczenie),
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz (plik pdf) 

Wszczęcie procedury kwalifikacyjnej  następuje po złożeniu kompletu w/w dokumentów.

2. Diagnoza psychologiczna.

3. Diagnoza pedagogiczna.

4. Przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów (należy przygotować do wglądu rozliczenie podatkowe PIT za ubiegły rok).

5. Kwalifikacja kandydatów do szkolenia.

6. Szkolenie grupowe kandydatów wg autorskiego programu Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie „Zrozumieć i Wychować Dziecko”.

7. Indywidualne spotkanie z kandydatami podsumowujące proces kwalifikacyjny.

8. Kwalifikacja kandydatów na rodziny adopcyjne.
Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:

 • warunki socjalno – bytowe  umożliwiające utrzymanie i wychowanie dziecka,
 • stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i żywych więzach emocjonalnych,
 • właściwe motywy adopcji,
 • jednomyślność obojga małżonków w decyzji o adopcji,
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • brak uzależnień,
 • niekaralność.

Rodzicami adopcyjnymi mogą zostać zarówno pary małżeńskie, jak też osoby samotne. Polskie prawodawstwo nie przewiduje możliwości przysposobienia dziecka przez pary pozostające w związkach nieformalnych.

Do adopcji powierzane są wyłącznie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, tzn. takie, których rodzice nie żyją, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej bądź też wyrazili przed sądem rodzinnym zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Adopcja oznacza więzy na całe życie. Dziecko staje się dzieckiem „nowych rodziców”, ma sporządzony nowy akt urodzenia, ma takie same prawa jak dziecko w rodzinie biologicznej. Staje się też ukochanym wnuczkiem swoich „nowych dziadków”.

Ostateczną decyzję o przysposobieniu dziecka podejmuje sąd rodzinny w oparciu o dokumentację kwalifikacyjną kandydatów sporządzoną przez ośrodek adopcyjny oraz przebieg okresu osobistej styczności kandydatów z dzieckiem.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych winni zapewnić dziecku odpowiednie warunki socjalno – bytowe, możliwość leczenia i kształcenia się. Relacje wiekowe powinny być zbliżone do tych w rodzinach biologicznych, tzn. różnica wieku pomiędzy dzieckiem a rodzicami powinna być stosowna do wieku dziecka.

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.

Ośrodek Adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia po ukończeniu przez nich szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej. Kandydaci poznają dziecko, które uzyskało kwalifikację do przysposobienia, wydaną przez Ośrodek Adopcyjny.
Nad prawidłowym przebiegiem kontaktu kandydatów z dzieckiem czuwają pracownicy merytoryczni ośrodka.

Ośrodek Adopcyjny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Zapewniamy również pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do adopcji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z nieodpłatnych usług Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie.

Skip to content