Image Alt

Deklaracja Dostępności

  >  Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Publiczny Ośrodek Adopcyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 15.05.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.06.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • multimedia nadawane na żywo
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • mapy

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej poaszczecin@wzp.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie poaszczecin@wzp.pl

W zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej i racjonalnych usprawnień w tym zakresie, wyznaczono Koordynatora dostępności:

Mariusz Karwowski – pedagog Publicznego Ośrodka Adopcyjnego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczny Ośrodek Adopcyjny, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 72-506 Szczecin. Wejście do budynku poprzez schody lub dla osób z niepełnosprawnością wejściem pod tunelem do windy (oznaczenie na zewnątrz), wjazd na parter, następnie korytarzem przez Centrum Badań Słuchu do Ośrodka Adopcyjnego.

Do jednego z pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego jest bezpośredni dostęp z ulicy

Do Ośrodka i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

Bark możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Skip to content