Image Alt

Historia ośrodka

  >  Historia ośrodka

Historia ośrodka

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie został powołany zarządzeniem Kuratora Oświaty z dnia 27.11.1991 r. i rozpoczął swoją działalność 1.01.1992 r.

W okresie od 1.01.1992 do 1999 organem prowadzącym i sprawującym nadzór było Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W latach 1999-2012 organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin, nadzór sprawował Wojewoda Zachodniopomorski

Od 1 stycznia 2012 r. organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Przebieg procesów adopcyjnych monitoruje Marszałek Województwa.

Od roku 1992 roku do chwili obecnej ośrodek nieprzerwanie prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach z województwa zachodniopomorskiego oczekujących na przysposobienie.

Od 1 stycznia 2012 r. zakres działania ośrodków adopcyjnych uległ radykalnej zmianie – zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Uchwałą nr XXVIII/330/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 roku Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Koszalinie zostały połączone jako jeden Ośrodek, od 1 stycznia 2022 roku Ośrodek w Szczecinie funkcjonuje pod nazwą: Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział w Szczecinie.

Ośrodek pracuje na rzecz

dzieci z uregulowaną sytuacją prawną

rodzin adopcyjnych

rodzin naturalnych

Poprzez

  • kwalifikowanie dzieci do przysposobienia i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka
  • kwalifikowanie, opiniowanie i szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do Sądu
  • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem osobistej styczności
  • pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie Oddział Szczecinie obsługuje w zakresie przeprowadzania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, wydawania opinii w sprawach dotyczących adopcji wewnątrzrodzinnych oraz udziału w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i konsultacjach z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej następujące powiaty:

łobeski

choszczeński

pyrzycki

goleniowski

stargardzki

gryfiński

Gminę Miasto Szczecin

Skip to content