Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Historia Ośrodka

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie został powołany zarządzeniem Kuratora Oswiaty z dnia 27.11.1991 r. i rozpoczął swoją działalność 1.01.1992 r.

 

W okresie od 1.01.1992 do 1999 organem prowadzącym i sprawującym nadzór było Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

W latach 1999-2012 organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin, nadzór sprawował Wojewoda Zachodniopomorski

 

Od 1 stycznia 2012 r. organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Przebieg procesów adopcyjnych monitoruje Marszałek Województwa.

Od roku 1992 roku do chwili obecnej ośrodek nieprzerwanie prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach z województwa zachodniopomorskiego oczekujących na przysposobienie.


Od 1 stycznia 2012 r. zakres działania ośrodków adopcyjnych uległ radykalnej zmianie - zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

 

Ośrodek pracuje na rzecz:

  • dzieci z uregulowaną sytuacją prawną
  • rodzin adopcyjnych,
  • rodzin naturalnych

poprzez:

  • kwalifikowanie dzieci do przysposobienia i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka
  • kwalifikowanie, opiniowanie i szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do Sądu
  • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem osobistej styczności
  • pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

 

Od 1 stycznia 2020 r., w związku z likwidacją Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie,  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie obsługuje w zakresie przeprowadzania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, wydawania opinii w sprawach dotyczących adopcji wewnątrzrodzinnych oraz udziału w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i konsultacjach z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej następujące powiaty:
- łobeski,
- choszczeński,
- pyrzycki,
- goleniowski,
- stargardzki,
- gryfiński,
- Gminę Miasto Szczecin.

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©