Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Adopcja

Adopcja - to jedna z najlepszych form zastąpienia dziecku osieroconemu rodziny biologicznej.

 

W Polsce nad przebiegiem procesu adopcji czuwają ośrodki adopcyjne.

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie mieści się przy ul. Starzyńskiego 3-4 i zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno - psychologiczną.

 

Zgodnie z Ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej głównym zadaniem Ośrodka Adopcyjnego jest dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.

 

Procedura adopcyjna składa się z nastepujących etapów:

1. Złożenie do Ośrodka:

 • podania, w którym zawarte bedą dokładny adres, kontakt telefoniczny, i meilowy, krótka motywacja decyzji o adopcji,
 • życiorysów poszerzonych o informacje dotyczące rodziny pochodzenia.

2. Zgromadzenie przez kandydatów na rodziców adopcyjnych orginałów dokumentów:

 • aktualnego aktu małżeństwa (w przypadku osoby samotnej aktu urodzenia)
 • sentencja rozwodu (w przypadku kolejnego związku, któregoś z małżonków)
 • zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu
 • zaświadczenie o zameldowaniu oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • zaświadczenie o niekaralności z KRK
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz (plik pdf) 
 • zaświadczenia lekarskie: (lekarze muszą wiedzieć, w jakim celu wydają zaświadczenie)
  • od lekarza rodzinnego,
  • od lekarza psychiatry,
  • od lekarza ginekologa (jeżeli staż małżeński jest krótszy niż 10 lat)
 • opinie z zakładu pracy (jeżeli jest taka możliwość)
 • aktualne zdjęcie obojga małżonków

Wszczęcie dlaszych procedur nastąpi z chwilą złożenia kompletu w/w dokumentów.

 

3. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

4. Przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów (należy przygotować do wglądu rozliczenie podatkowe, tzw. PIT)

5. Szkolenie grupowe kandydatów wg autorskiego programu Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie "Zrozumieć i Wychować Dziecko".

6. Spotkania z kandydatami podsumowujące proces adopcyjny

7. Kwalifikacja kandydatów na rodziny adopcyjne.

 

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:

 • odpowiednia sytuacja materialna umożliwiająca utrzymanie i wychowanie dziecka
 • stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i żywych więzach emocjonalnych
 • właściwe motywy adopcji - dobro dziecka
 • jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji obu małżonków
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego
 • brak uzależnienia od nałogów
 • niekaralność

Rodzicami adopcyjnymi mogą zostać zarówno pary małżeńskie jak i osoby samotne.

 

W prawie polskim nie ma możliwości adoptowania dzieci przez pary pozostające w związkach nieformalnych.

 

Do rodziny adopcyjnej trafiają tylko takie dzieci, których matka lub rodzice zrzekli się władzy rodzicielskiej lub zostali jej pozbawieni przez sąd rodzinny. Adopcja oznacza więzy na całe życie. Dziecko staje się dzieckiem "nowych rodziców", ma sporządzony nowy akt urodzenia. Staje się też ukochanym wnuczkiem swoich "nowych dziadków". Ma takie same prawa jak dziecko w rodzinie biologicznej.

 

Ostateczną decyzję o przysposobieniu dziecka wydaje Sąd Rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny.

 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą zapewnić dziecku dobre warunki materialne, możliwość leczenia i kształcenia się. Relacje wiekowe powinny być zbliżone do tych w rodzinach biologicznych, tzn. różnica wieku pomiędzy dzieckiem a rodzicami powinna być stosowna do wieku dziecka.

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.

 

Ośrodek Adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia po ukończeniu przez nich szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej. Kandydaci poznają dziecko, które uzyskało kwalifikację do przysposobienia, wydaną przez Ośrodek Adopcyjny.

 

Nad prawidłowym przebiegiem kontaktu kandydatów z dzieckiem czuwają pracownicy merytoryczni ośrodka.

 

Ośrodek Adopcyjny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

Zapewniamy również pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do adopcji.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Fundacja   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach 
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©