Image Alt

Zadania ośrodka

  >  Zadania ośrodka
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań ośrodka adopcyjnego należy w szczególności:
 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej
  oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 2. dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 3. współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu
  o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 4. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 5. gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 6. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 7. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej “wywiadem adopcyjnym”;
 8. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 9. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 10.  organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 11.  wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art.586
  § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 12.  zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio
  po urodzeniu;
 13.  udział w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka;
 14. udział w posiedzeniach ds. oceny sytuacji rodzinnej dziecka dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 15. prowadzenie wojewódzkiego banku danych o dzieciach z terenu województwa zachodniopomorskiego oczekujących na przysposobienie;
 16. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 17.  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 18.  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo -wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 19. realizowanie innych zadań przewidzianych przepisami dotyczącymi opieki nad dzieckiem
  i rodziną;
 20. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

– Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

Skip to content